Ambisiøse klimamål for Norsk Rødt Fe

Geno har et mål om å redusere metanutslipp fra rasen Norsk Rødt Fe med 20% ved å ta i bruk ny teknologi i avlsarbeidet.

Avlsarbeidet er ett av flere verktøy for å nå bærekraftsmålene til både Norge og FN. Moderne avlsarbeid kan gi viktig bidrag for å nå målsettingen om reduserte klimautslipp og bærekraftig utvikling.

Dagens utfordring er å kombinere behovet for økt matproduksjon med reduserte utslipp. Produksjon via drøvtyggere er avgjørende for å utnytte over 60 prosent av det norske landbruksarealet.

- Hovedårsaken til at produksjonen av norsk storfekjøtt har lavt klimaavtrykk sammenlignet med importkjøtt, er effektiv produksjon, god dyrehelse og at over 70 % av storfekjøttet produseres i kombinasjon med melkeproduksjon eller har melkeku som mor til kalven, sier Sverre Bjørnstad, adm.dir. i Geno.

- Hvis andelen storfekjøtt produsert i kombinasjon med melk reduseres, vil dette føre til at klimautslipp fra storfekjøttproduksjonen i landet øker. - NRF-kua gir deg både melk og kjøtt fra samme dyr, sier Sverre Bjørnstad. – I tillegg er NRF-kua de siste 40 årene bevisst forbedret i forhold til både helse og fruktbarhet. Det betyr at NRF-kua er frisk og har få sykedager.
 

Nytt forskningsprosjekt til 30 millioner

- Å drive avl er et kontinuerlig forbedringsarbeid. Geno etablerer nå et prosjekt der vi vil velge ut de NRF-kyrne som slipper ut minst metangass og som samtidig er både sunne og fruktbare og evner å produsere godt. Gjennom moderne avl har vi over tid mulighet til å redusere metangassutslippet med 20 prosent, fortsetter direktør Bjørnstad.

- Vi har valgt å kalle prosjektet «Hightechfjøs» og har fått finansiering over jordbruksavtalen med 15,5 millioner. Summen skal vi matche det med tilsvarende selv, sier Bjørnstad. - Vi går til innkjøp av utstyr som skal måle utslipp av metangass fra kyr. Målet er å finne kyrne som har egenskaper med lave utslipp av metan og avle videre på disse. Det skal i samme prosjekt også letes etter andre interessante data som det i dag ikke avles for, eller også forbedre det som allerede er gjennom bruk av ny teknologi.
 

Hvorfor norskprodusert storfekjøtt?

- I tillegg til at 70 prosent av norsk storfekjøtt er produsert på NRF i kombinasjon med melk, er storfekjøtt produsert på ammekyr en viktig produksjon for å dekke det nasjonale markedet, både i forhold til volum og som grunnlag for et mangfold for forbruker, forteller han. - I tillegg gir også denne produksjonen viktige bidrag til å vedlikeholde kulturlandskapet og for å utnytte utmarksbeitene. Begge typer storfekjøttproduksjon er viktig for norsk landbruk og for å utnytte grovfôrarealene i landet. Den kombinerte melk- og storfekjøttproduksjonen på NRF er avgjørende for å beholde et lavere klimautslipp og for å ha en kostnadseffektiv storfekjøttproduksjon, avslutter Sverre Bjørnstad, - og da er det viktig å forbedre alle egenskaper vi kan gjennom moderne avlsarbeid.
 

Om Geno

Geno SA er et samvirkeforetak eid av 9 000 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden og selskapet eksporterer til over 30 land. 

Les mer om følgende emner:

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev